Місяць: Вересень 2021

СУЧАСНА ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОЇДНА ТЕРАПІЯ РЕВМАТИЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У ДІТЕЙ

СУЧАСНА ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОЇДНА ТЕРАПІЯ РЕВМАТИЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У ДІТЕЙ

Ошлянська О. А., Охотнікова О. М.

Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, м. Київ

Першоджерело: Журнал АЛЕРГІЯ У ДИТИНИ 27/28 2021

Лікар завжди мусить передбачувати результати дії ліків…

Це передбачення стосується не тільки позитивного ефекту, але навіть негативного, як кажуть, «побічної дії»

В.Х. Василенко, терапевт, академік АМН СРСР

Ще у 1929 році Хенч звернув увагу на те, що в одного хворого на ревматоїдний артрит (РА) настало різке поліпшення в період захворювання на жовтяницю, в іншому випадку спостережене поліпшення перебігу хвороби під час вагітності, що було пояснено викидом ≪антиревматичної субстанції Х≫. В результаті її пошуків Хенч і Кендал дійшли висновку про можливу протизапальну роль похідних кортикостерону.

21 вересня 1948 року хворому на РА з лікувальною метою вперше було здійснено ін’єкцію великої дози кортизону, що розпочало сучасну еру глюкокортикостероїдної (ГКС) терапії.

Рецептори до ГКС наявні практично на всіх клітинах людського організму, що пояснює як плейотропність фармакологічної дії цих препаратів, так і неминучість розвитку їхніх небажаних ефектів у разі тривалого системного застосування. Звідси і перебільшена обережність окремих клініцистів до призначення цих препаратів, і ≪гормонофобія≫ батьків маленьких пацієнтів.

Проте протягом майже 70 років від першого введення ГКС залишаються найпотужнішими з протизапальних засобів.

Основним представником ГКС в організмі людини є кортизол. Продукт його метаболізму (кортизон) був першим штучним синтезованим ГКС, що став початковою базою для синтезу багатьох похідних, лише незначна частка з яких знайшла застосування в рутинній педіатричній практиці (рис. 1).

На сьогодні існує численна кількість синтезованих молекул ГКС. Незважаючи на спільність основних фармакологічних ефектів, їхня дія дещо відмінна у різних препаратах ГКС (табл. 1).

Механізм дії ГКС багатогранний. Їхній протизапальний ефект пов’язаний зі стабілізацією біологічних мембран. Стабілізація лізосомальних мембран у разі застосуванні ГКС відбувається шляхом гальмування перекисного окислення ліпідів і веде до обмеження викиду різних протеолітичних ензимів за межі лізосом, що запобігає деструктивним процесам у тканинах і зменшує запальні реакції (рис. 2).

На відміну від інших протизапальних засобів, у ГКС виражена й антипроліферативна дія. ГКС пригнічують проліферацію фібробластів і синтез колагену, а отже, і склеротичні процеси в цілому.

Імуносупресивний ефект ГКС залежить від вибіркового гальмування функції і розвитку імунокомпетентних лімфоїдних клітин. Під впливом ГКС у тимусі відбувається руйнування утворених середніх і малих лімфоцитів, пригнічення подальшого утворення антитіл і ЦІК.

ГКС індукують утворення ліпокортинів, які мають протинабрякову активність, у відносно великих дозах вони гальмують розвиток лімфоїдної і сполучної тканин, пригнічують активність гіалуронідази та сприяють зменшенню проникності капілярів. Під впливом ГКС затримується синтез і прискорюється розпад білків.

Зазначені ефекти досягаються завдяки як геномній, так і негеномній дії ГКС.

Негеномні ефекти ГКС розвиваються протягом секунд і хвилин, до них належать:

 1. Посилення синтезу протизапальних білків (ліпокортини-1 пригнічують активність фосфоліпази А-2), інгібіція секреторної лейкоцитарної протеази (SLPI), триптази; синтез ІЛ-10, антагоніста рецептора до ІЛ-1 (ІЛ-1 Ra); нейтральних ендопептидаз – ферментів, що беруть участь у руйнуванні брадикініну і тахікінінів).
 2. Посилення експресії β2-адренорецепторів. Геномні ефекти ГКС відбуваються повільніше – протягом годин. Серед них найбільш важливі такі:

І. Пригнічення продукції прозапальних цитокінів (ІЛ-1; ФНП-α; гранулоцитарномакрофагального колонієстимулювального фактору; ІЛ-2; ІЛ-3; ІЛ-4; ІЛ-5; ІЛ-6; ІЛ-11; ІЛ-8) та інших месенджерів запалення – RANTES; МСР-1; МСР-3; еотаксину.

 1. Інгібіція запальних ферментів (NО-синтетази, індуцибельної циклоксигенази-2 тощо).

III. Вплив на клітинні рецептори (наприклад, зменшення продукції та експресії ІЛ-lrII).

 1. Пригнічення продукції ІЛ-5 та колонієстимулювальних факторів сприяє зменшенню тривалості життя імунокомпетентних клітин.
 2. Зменшення експресії молекул адгезії (ICAM-1, Е-селектину тощо).

Залежно від тривалості пригнічення синтезу адренокортикотропного гормону (АКТГ), яке викликане стандартною дозою (еквівалентною 50 мг преднізону), всі ГКС умовно можуть бути розподілені на три групи:

 • ГКС короткої дії (гідрокортизон, кортизон, дефлазакорт), які пригнічують дію АКТГ менше, ніж на 36 годин;
 • ГКС проміжної дії (преднізон, преднізолон, метилпреднізолон, триамцинолон), які пригнічують АКТГ протягом приблизно 48 годин;
 • ГКС тривалої дії (дексаметазон, бетаметазон), які пригнічують AКТГ більше, ніж на 48 годин.

З огляду на геномий механізм дії ГКС зрозуміло, що тривалість їх ефекту безпосередньо не корелює з часом напіввиведення гормону з плазми. Наприклад, у кортизолу і дексаметазону (з плазмовим напіввиведенням 90 і 100 хвилин відпоідно) є зовсім інший біологічний термін

життя в тканинах, що становить 8-12 годин для кортизолу і 36-54 годин для дексаметазону.

Використання ГКС у лікуванні ревматичних захворювань (РЗ) базується на їх виразній протизапальній та імуносупресивній дії.

Головними показаннями до призначення ГКС у разі РЗ у дітей є:

 • висока клініко-лабораторна активність захворювання;
 • специфічне автоімунне ураження окремих органів і систем (очей, нирок,серця, ендокринних залоз, нервової системи);
 • гострі імунні кризи.

Існують особливості показань до призначення ГКС при різних нозологічних одиницях.

Окрім того, ГКС обов’язково призначаються дітям з РЗ і вторинною наднирковою недостатністю як замісна терапія, у разі алергічних ускладнень у процесі лікування, за розвитку небажаних ефектів базової хворобо-модифікуючої терапії (БХМТ) (цитопенія, гепатит, тощо), коли зберігається активність хвороби та неможливо продовжити БХМТ.

Правильним методом призначень ГКС у ревматологічній практиці вважається застосування на початку курсу лікування більш великих доз гормонів (адекватно щодо активності конкретної хвороби) з їх подальшим поступовим зниженням і відміною за можливості. Дози і темпи їх зниження у разі різних РЗ значно різняться; неоднакові також реакції організму на припинення ГКС-терапії. ГКС можна призначати в комбінації з іншими антиревматичними препаратами, а за необхідності – з будь-якими іншими лікарськими засобами.

Глюкокортикоїдна терапія РЗ може бути:

 • локальною (внутрішньосуглобове застосування);
 • місцевою (зовнішньою – у вигляді мазей, аплікацій, введення шляхом фоно- та електрофорезу);
 • системною (пероральна і парентеральна).

Локальна та місцева ГКС-терапія використовується переважно у дітей з ураженнями суглобів.

У великі суглоби (колінний, плечовий, гомілковий) може бути введено 1 мл (40 мг) метилпреднізолону або 1 мл (7 мг) бетаметазону, у середні (ліктьові, променево-зап’ясні –максимально 0,5-0,7 мл, у дрібні – 0,1-0,2 мл. Введення ГКС у кульшові суглоби НЕ рекомендується, оскільки може розвинутися аваскулярний некроз голівок стегнових кісток. За потреби одночасного введення ГКС у кілька суглобів вважається доцільним вводити не більше 1 мл цього препарату загалом.

Особливості призначення ГКС в терапії ювенільного ідіопатичного артриту (ЮІА) наведені у таблиці 2.

За недостатнього або короткочасного ефекту внутрішньосуглобового введення ГКС, ми маємо позитивний досвід застосування їхньої комбінації з інтраартикулярними ін’єкціями цитостатичних препаратів (циклофосфамід).

Потреба в частому (частіше 1 разу на місяць) інтраартивуклярному введенні ГКС, згідно наших спостережень, відображає неадекватність системної протиревматичної терапії і вимагає її корекції.

Локальне застосування ГКС протипоказане у разі:

 • підозри на інфекційний (септичний процес) у первинних випадках або ускладнень лікування ЮІА;
 • наявності геморагічного синдрому;
 • неексудативного характеру артриту;
 • виразній деформації суглобу (порушуються анатомічні співвідношення між суглобовими поверхнями (конгруентність суглобів) та підвищується ризик розвитку ускладнень);
 • підозри або попереднього асептичного некрозу суглоботвірних кісток;
 • відсутності або маловираженого ефекту від 2-ох попередніх уведень;
 • великої кількості ≪активних≫ синовіїтів.

Слід пам’ятати, що часте, повторне інтраартикулярне введення ГКС призводить до збільшення періартикулярного остеопорозу, підсилює деструктивні зміни у хрящі, підвищує ризик розвитку інфекційних ускладнень і гіпотрофіі прилеглих тканин.

Нова редакція Національного протоколу передбачає можливість призначати ГКС внутрішньосуглобово у разі встановленні діагнозу ЮІА усім хворим. У пацієнтів з ураженням < 5 суглобів рекомендується призначати інтраартикулярно ГКС пролонгованої дії (тріамцинолон).

Використання внутрішньосуглобових ін’єкцій ГКС для лікування активного артриту рекомендовано незалежно від застосування БХМТ або генно-інженерної біологічної терапії (ГІБТ). Внутрішньосуглобові ін’єкції ГКС, які приведуть до клінічного поліпшення артриту, можна повторювати за необхідності принаймні 4 місяці. Скорочення тривалості клінічної відповіді може означати необхідність ескалації системної терапії.

Досі залишаються дискутабельними такі питання:

 1. Чи проводити інтраартикулярні введення ГКС за великої кількості ≪активних≫ синовіїтів, яка частота введень є оптимальною?
 2. Чи здатні внутрішньосуглобові введення ГКС викликати системну дію?
 3. Скільки попередніх таких уведень вважати критерієм недоцільності продовжити терапію з використанням виключно інтраартикулярних уведень ГКС?
 4. Чи доцільно вводити інтраартикулярно пролонговані препарати ГКС?
 5. Чи доцільно використовувати так звану ≪хімічну синовектомію≫?

У разі внутрішньом’язового і довенного введення середньотерапевтичних доз ГКС їх дія може бути більш короткочасною і в більшості випадків недостатньою для проведення тривалого лікування.

Оновлення рекомендацій EULAR з ведення хворих, які отримують ГКС проводилося багаторазово (2007-2010-1013 рр.). Проте рандомізовані клінічні дослідження (РКД), метою яких була оцінка ефективності, проведені лише у дорослих пацієнтів із системним червоним вовчаком (СЧВ), поліміалгіями, раннім РА, АНЦА-асоційованими васкулітами, а у разі системної склеродермії (ССД) вивчалася лише пульс-терапія ГКС.

Незважаючи на відсутність педіатричних досліджень у цьому напрямі, ГКС-терапія входить у всі відомі рекомендації, оцінка її ефективності базується на проспективних клінічних дослідженнях.

ГКС залишаються препаратами вибору при всіх системних захворюваннях сполучної тканини. У ДУ ≪ІПАГ ім. акад. О.М. Лук’янової НАМНУ≫ частота їх використання залишається значною (рис. 3).

Аналіз даних клінічного реєстру засвідчив, що за тривалого застосування ГКС перевага віддавалася призначенню метилпреднізолону (87 % випадків), у решти хворих використовувався преднізолон, лише у 4 % дітей із СЧВ – дексазон. Системні ГКС призначалися як препарат першого ряду з метою мінімізації активності хвороби до досягнення ефекту БХМТ, а також при розвитку побічних ефектів БХМТ і за недостатньої ефективності та високого ризику розвитку небажаних подій терапії НПЗП у разі пЮІА та ювенільного спондилоартриту (ЮСА) (табл. 3).

В останні десятиліття у ревматологічній практиці набула поширення пульстерапія надвисокими дозами ГКС, для чого зазвичай застосовують метилпреднізолон (частіше солю-медрол), який уводять внутрішньовенно до 1 г / добу протягом 3 днів поспіль.

Найчастіше в дитячій ревматології застосовуються такі схеми пульс-терапії ГКС:

 • класична пульс-терапія ГКС – 15-20 мг/кг метилпреднізолону (до 1000 мг/м2), що розчинені в 100-200 мл фізіологічного розчину або 5 % розчину глюкози за 30-60 хвилин протягом 3 днів. У дітей може використовуватися такий розрахунок дози ГКС: разова доза = 250 х площа поверхні тіла х індекс резистентності (ір) ір = 3 – 6 міс. неефективного лікування;

ір = 2 – 2 і більше загострень за 6 міс з короткими ремісіями;

ір = 1 – 1 загострення за попередні 6 міс.

 • міді-пульс-терапія ГКС – використовується доза ГКС у 2 рази менша, ніж при класичній, міні пульс-терапія – у 4 рази менша.
 • комбінована – у 2-й день додатково вводять циклофосфамід з розрахунку 15-20 мг/кг.
 • синхронна: 3-5 сеансів плазмаферезу, після кожного з них проводиться введення метилпреднізолону, після 2-го сеансу – проводять введення циклофосфану (200-1000 мг).

З метою запобігання небажаним реакціям інфузія надвисоких доз ГКС може доповнюватися введенням у флакон 5000-10000 Од гепарину після введення димедролу і завершуватися введенням фуросеміду тощо.

Задля профілактики розвитку генералізованих інфекцій хворому додатково під час проведення ГКС-пульс-терапії можуть призначатися довенні імуноглобуліни й антибактеріальні препарати.

Повторні курси ГКС-пульс-терапії можуть проводитися тільки 1 раз на місяць.

Пульс-терапія ГКС не замінює перорального прийому ГКС, але дозволяє призначати їх в менших дозах і швидше зменшувати дозу до підтримувальної та запобіг розвитку ускладнень.

Пульс-терапія метилпреднізолоном досить добре переноситься дітьми. Основними небажаними її ефектами є тахікардія, гіперглікемія, підвищення артеріального тиску, артралгії, міалгії, гіперемія лиця, біль голови, запаморочення, зміна смаку, ейфорія.

У хворих на СЧВ показаннями для проведення ГКС-пульс-терапії можуть бути: висока активність процесу, кризові стани, неефективність стандартного дозування, виражені явища васкуліту, цереброваскуліт, ураження нирок з розвитком нефротичного синдрому. У таких випадках пульс-терапія проводиться досить часто (за даними власного дослідження – в 11 % хворих).

Менша ефективність ГКС-пульстерапії відзначається у хворих на ювенільний дерматоміозит (ЮДМ), що може бути зумовлена міопатичною дією самих ГКС. Показаннями для проведення пульстерапії у разі ЮДМ є: наростання дисфагії, розвиток альвеоліту, неможливість подолати міопатичний криз стандартними дозами ГКС.

У разі ЮІА пульс-терапія ГКС може бути проведена за наявності у хворого ревматоїдного васкуліту, особливо з розвитком нефриту, у разі наявності синдрому активації макрофагів (САМ), цитопенії і поліневропатії, плевриту, ураження легень або перикардиту.

Уніфікований клінічний протокол надання медичної допомоги хворим на ювенільний артрит (2012) передбачає можливість додатково призначати до пульс-терапії метилпреднізолоном при тяжких системних проявів у вигляді васкуліту, пневмоніту, кардиту, полісерозиту, тромбоцитопенії підшкірне введення метотрексату у дозі 15-20 мг/м2 (Бережний В.В. і спіавт., 2003). Останнім часом здійснено вдалі спро би створити парентеральні ГКС пролонгованої дії: бетаметазон (целестон) і тріамцінолон (кеналог). Основним методом лікування ГКС у ревматологічній практиці залишається пероральний прийом ГКС-препаратів. При цьому слід враховувати, що за активністю таблетки кожного з ГКС-засобів приблизно еквівалентні. Одна таблетка преднізолону і преднізону містить 5 мг, тріамцинолону і метилпреднізолону (урбазону) – 4 мг, дексаметазону (дексазону) і бетаметазону – 0,75 мг. Отже, за необхідності заміни одного препарату іншим слід користуватися правилом: ≪таблетка за таблетку≫. У медичній літературі при описі доз і схем лікування розрахунок йде на преднізолон.

Тривале пероральне застосування низьких і середніх доз ГКС у педіатричній практиці має певні особливості.

 • У дітей застосовують тільки синтетичні препарати з проміжним періодом напіввиведення – це преднізолон і метилпреднізолон.
 • Пероральні ГКС є препаратами вибору у разі системних варіантах ЮІА, СЧВ, ЮДМ, системних васкулітах.
 • Перевага надається ≪низьким≫ (< 7,5 мг/д у перерахунку на преднізолон) та ≪середнім≫ (7,5-30 мг/добу) дозам.
 • Після мінімізації активності захворювання та досягнення ефекту БХМТ рекомендується максимально знизити дозу (за можливості до повної їх відміни).

Рекомендована тактика відміни пероральних ГКС:

 • Категорично протипоказане повна відміна ГКС, які призначені в дозі 1 мг/кг/добу за преднізолоном і вище протягом 2-4 місяців після досягнення терапевтичного ефекту.
 • Підтримувальну дозу (5-10 мг/добу за преднізолоном) дитина повинна отримувати не менше 6 місяців.
 • Швидкість зниження дози ГКС визначається початковою добовою дозою. За початкової дози преднізолону 15 мг/добу і більше рекомендоване її зниження по 1,25 мг 1 раз на 3-4 дні, при зниженні вихідної дози з 15 до 10 мг/добу – по 1,25 мг 1 раз на 5-7 днів. За вихідної дози з 10 до 5 мг/добу слід зменшувати по 1/2 таблетки через день (протягом 5 днів дитина перебуває на інтермітуючому режимі лікування, тобто отримує у парні дні певну дозу препарату, а в непарні – вона знижується на 1/2 таблетки). За відсутності синдрому відміни протягом наступних 5 днів дитина постійно приймає початкову дозу препарату (без 1/8 таблетки). За зниження дози з 5 мг/добу до повного скасування рекомендується зменшувати дозу не більше 1/2 таблетки 1 раз на 1,5-2 місяці (по 2 тижні інтермітуючого прийому, потім 4 тижні постійного прийому в новому дозовому режимі аж доповної відміни).

Інтермітуюча схема прийому ГКС може бути рекомендована на тривале застосування підтримувальної дози (за відсутності скарг в день прийому меншої дози або відсутності прийому препарату), що дозволяє зберегти функцію власних надниркових залоз і зменшує ризик розвитку небажаних подій тривалого лікування ГКС.

Незважаючи на суттєве зменшення системного призначення ГКС в останні роки, у клінічний реєстр відділення захворювань сполучної тканини у дітей ДУ ≪ІПАГ ім. акад. О.М. Лук’яновоїНАМНУ≫ за останні20 років внесена численна кількість випадків ентерального та парентерального їх використання у лікуванні РЗ (табл. 4).

Існують певні особливості призначення системних пероральних ГКС при різних РЗ у дітей.

У разі ЮІА використовуються нижчі дози ГКС, які завжди призначаються на тлі БХМТ.

Уніфікованим клінічним протоколом медичної допомоги дітям, хворим на ювенільний артрит (2012), значне місце відведене більш ранньому використанню засобів біологічної терапії і суттєво обмежені показання для перорального призначення ГКС.

Дітям з низькою активністю системного ЮІА (активна лихоманка при оцінці лікарем і пацієнтом < 7) за відсутності факторів несприятливого прогнозу (6 місяців активної лихоманки, системних проявів або маркерів лабораторної активності) протягом 2 тижнів рекомендований прийом НПЗП, і лише при збереженні активності – призначення ГКС. У разі високого ступеня активності навіть за відсутності факторів несприятливого прогнозу хворим на системний ЮІА відразу призначаються ГКС.

Хворим на системний ЮІА у разі високого ступеня активності за наявності факторів несприятливого прогнозу відразу повинен бути призначений тоцилізумаб (за необхідності – доповнити цитостатичною або НПЗП-терапією). На жаль, виконання останньої рекомендації зовсім неможливе в умовах існуючої системи фінансування медичної галузі.

Нова редакція (2016) Клінічних настанов з лікування ЮІА підкреслює, що системні ГКС призначаються як швидкодіючий засіб хворим з високою активністю ЮІА, з органними проявами хвороби (увеїт, перикардит тощо), пацієнтам з поліартикулярним РФ+-ЮІА. Доза ГКС у разі тривалого використанні не повинна перевищувати 0,2 мг/кг маси тіла за преднізолоном.

Між іншим, сьогодні в світі дитячої ревматології відбувається певний ренесанс використання низьких доз ГКС на початку лікування ЮІА. Оновлені рекомендації ACR (American Colledge of Rheumatology, 2011) інформують про те, що якщо дітей з локалізованою формою хвороби можна лікувати тільки одними внутрішньосуглобовими ін’єкціями ГКС, то діти з активними системними проявами, загальною лікарською оцінкою 5 балів або вище або з кількістю суглобів з активним запаленням щонайменше 4-х, повинні лікуватися ГКС та/або анакінрою. Терапія тільки ГКС не повинна перевищувати 2 тижні, а за збереження симптоматики відразу призначається генно-інженерна біологічна терапія (ГІБТ).

Діти із синдромом гіперактивації макрофагів (САМ) можуть отримувати системні ГКС, анакінру й інгібітори кальциневрину.

Принципи раціональної пероральної глюкокортикоїдної терапії ЮІА

 • початок лікування – за суворими показаннями (наявність системних проявів хвороби, високої активності з недостатнім ефектом НПЗП, зазначені вісцеральні ураження, небажані ефекти БХМТ);
 • початкова доза ГКС обирається за стандартизованими показниками актив-ності;
 • за потенційною можливістю тривалого застосування ГКС перевага має надаватися використанню метилпреднізолону, зважаючи на менш виразні його побічні ефекти;
 • добова доза ГКС розподіляється індивідуально з урахуванням фізіологічних циркадних ритмів і піків клінічних проявів системної запальної відповіді у конкретного хворого;
 • під час вибору препарату ГКС, режиму його прийому та визначенні необхідного обсягу супутньої терапії враховують наявність коморбідної патології: хронічних інфекцій, у тому числі тубінфікування, порушення толерантності до вуглеводів, гастроезофагеальної патології, артеріальної гіпертензії, порушень психічної діяльності тощо;
 • під час переходу на підтримувальні дози ГКС можливе використання альтернуючої схеми терапії за умови її ефективності;
 • бажано використання курсів з мінімальною тривалістю.

Існують певні особливості призначення ГКС і пацієнтам з іншими РЗ.

Хворим на гостру ревматичну лихоманку призначаються середні або високі дози ГКС, проте курс триває здебільшого 3-6 місяців.

Хворим на системну склеродермію ГКС призначаються у низьких і середніх дозах у разі розвитку міозитів, порушення ковтання, гострому ураженні легень, нирок і швидкого прогресування хвороби.

У дітей із системними васкулітамии ГКС призначаються завжди, при цьому в гострій стадії процесу перевага надається використанню вищих доз (від 2 мг/кг/добу). Винятком є геморагічний васкуліт, при якому пероральні ГКС призначаються лише за наявності гломерулонефриту з нефротичним синдромом або абдомінального кризу.

Системна глюкокортикостероїдна терапія СЧВ. ГКС є препаратами вибору у разі СЧВ, які призначаються у 100 % випадків. За власними даними протягом 5 років вдалося повністю відмінити ГКС лише 2 пацієнтам із СЧВ. Стартова доза зазвичай становить 1-2,5 мг/кг на добу за преднізолоном. Тривалість призначення стартової дози у хворих на СЧВ становить 1-3 місяці (до повного клінічного ефекту). Хворі вимагають повільнішого зниження дози препарату порівняно з пацієнтами з ЮІА або гострою ревматичною лихоманкою, проте частіше можливий перехід на інтермітуючу схему.

Глюкокортикостероїдна терапія ЮДМ. Як і у разі СЧВ, ГКС є засобами вибору у хворих на ЮДМ: при встановленні діагнозу вони призначаються усім хворим. Протягом 5 років пероральні ГКС вдається відмінити лише у 9 % пацієнтів з ЮДМ. Стартова доза при ЮДМ дорівнює середньо терапевтичному рівню – 1-2 мг/кг на добу за преднізолоном, причому перевага також надається метилпреднізолону, його неефективність відзначено лише у 6 % випадків. Особливістю ГКС-терапії у разі ЮДМ є триваліше призначення стартової дози – до стійкого ефекту, який досягається впродовж 1-4 і більше місяців. Зниження дози ГКС повинно бути дуже повільним (не більше 1/4 дози протягом 1 місяця). Через короткий проміжок часу від початку широкого застосування ГКС стало очевидним, що у разі тривалого системного використання середніх і високих доз цих препаратів неминуче розвиваються тяжкі токсичні реакції, які можуть повністю нівелювати позитивний ефект лікування.

Узагальнені небажані явища тривалої системної ГКС-терапії

 • Низькорослість. Для профілактики розвитку даного стану рекомендується призначати ГКС дітям віком до 5 років і дітям препубертатного віку за чіткими показаннями. Призначення ГКС може призвести до повної зупинки росту й обмеження пубертатного ростового «стрибка».

Діти із системним ЮІА (в меншому ступені з поліартикулярним ЮІА) мають більшу схильність до розвитку низькорослості та диспропорційного фізичного розвитку.

 • Відставання у статевому розвитку. Рекомендуються регулярні консультації відповідних спеціалістів.
 • Артеріальна гіпертензія (ізольоване підвищення систолічного артеріального тиску (АТ) або підвищення систолічного і діастолічного АТ). Доцільне моніторування АТ вже з початку призначення тривалого курсу високих доз ГКС. У разі гіпертензії та ураження нирок антигіпертензивні препарати можуть призначатися профілактично.
 • Стероїдний остеопороз розвивається у всіх хворих. Нашвидка втрата кісткової маси на тлі лікування ГКС відбувається протягом перших 6-12 місяців терапії. Найвищий ступінь остеопорозу спостерігається у грудному і поперековому відділах хребта у вигляді зниження висоти тіл хребців і компресійних переломів, а також симптомів стискання корінців спинного мозку і вираженого больового синдрому у хребті, п’ятах, кульшових суглобах. Доцільною є регулярна (1 раз на рік) денситометрія.
 • Ожиріння, яке має характерні риси: місяцеподібне лице, відкладення жиру на шиї, грудях, животі, стероїдний ≪горб≫, атрофія м’язів рук і ніг.
 • Виразкові процеси у верхніх відділах травного каналу у дітей спостерігаються зрідка. Перед призначенням ГКС доцільним є попереднє ендоскопічне обстеження хворого, а потім у процесі лікування ГКС – регулярний клінічний огляд, виявлення типових скарг, за їх наявності –рекомендовано проводити ендоскопічний контроль травного каналу. Прийом ГКС не проводиться натщесерце. З профілактичною метою при обтяженого анамнезу можливо призначати обволікальні засоби, антациди, інгібітори протонної помпи.
 • Стероїдна міопатія у випадках виразного підтвердженого міопатичного синдрому. Можуть призначатися трофічні засоби. Профілактики не потребує.
 • Задньокапсульна катаракта потребує регулярного огляду окуліста.
 • Шкірні зміни (гіпертрихоз, гнійна інфекція шкіри, стрії, травматизація шкіри, грубі рубці, погіршення загоєння ран, стероїдні вугри на обличчі та тулубі) – у разі вираженості процесу доцільна консультація дерматолога.
 • Розвиток гормонорезистентності: безперервні рецидиви захворювання під час лікування підтримувальними дозами ГКС.
 • Розвиток гормонозалежності: загострення хвороби на тлі зниження дози або скасування ГКС.
 • Синдром відміни.

У спостережених нами хворих також відзначені певні небажані ефекти ГКС (табл. 6).

Вважається, що надлишок ГКС підсилює попередні порушення діяльності ЦНС, проте патофізіологічний механізм цих проявів дотепер повністю не з’ясований. Виникнення змін психіки у хворої на СЧВ потребувало проведення диференціальної діагностики зі специфічним вовчаковим цереброваскулітом, вирішальне значення при цьому мало зникнення симптоматики під час швидкого зниження дози ГКС до підтримувальної. Ми спостерігали також розвиток поліурії, полідипсії і ніктурії за відсутності глюкозурії після проведення курсу пульстерапії ГКС у 2-ох хворих на СЧВ та одного пацієнта з геморагічним васкулітом. Підвищення діурезу до 3-5 л на добу може бути зумовлено антагоністичною дією ГКС щодо ефектів антидіуретичного гормону на ниркові канальці, що викликає посилення інактивації антидіуретичного гормону і збільшення фільтрації.

У зв’язку з вираженою імуносупресивною дією ГКС-терапія може ускладнюватися тяжким перебігом бактеріальних, вірусних, грибкових і паразитарних інфекцій, до яких особливо схильні хворі з імунодефіцитними станами. На жаль, у таких ситуаціях навіть застосування довенного імуноглобуліну, антибактеріальних і противірусних препаратів не завжди профілактує розвиток фатального кінця. У нашій практиці відзначався випадок летального результату внаслідок тяжкого перебігу вітряної віспи у хворої з вузликовим поліартеріїтом, яка отримувала середню лікувальну дозу ГКС. У літературі є повідомлення про успішне використання з профілактичною метою у дітей, які тривалий час отримують ГКС-терапію, семиденного курсу ацикловіру у віковому дозуванні, починаючи з 7-9-го дня від контакту з хворим на вітряну віспу

Ще одним серйозним ускладненням тривалої ГКС-терапії є розвиток компресійних переломів хребта. ГКС, як відомо, не тільки безпосередньо знижують білково-синтетичну функцію остеобластів, а й пригнічують перетворення преостеобластів в остеобласти, блокують фізіологічну дію вітаміну D в організмі на рівні клітинних рецепторів унаслідок подібності біохімічної будови. Результати наших досліджень показали, що при використання як лікувальних, так і підтримувальних доз ГКС у всіх хворих спостерігалися прогресуючі відхилення в кальцієвому гомеостазі і D-вітамінної забезпеченості організму, найбільш виражені у разі ЮІА що пов’язано з односпрямованим негативним впливом на процеси остеогенезу цитокінового дисбалансу, що властиве цій хворобі. У більшості випадків остеопенічний синдром тривалий час перебігає безсимптомно, больовий синдром має незапальний характер і посилюється у разі тривалого статичного навантаження. Проте у 3 хворих із системним ЮІА, 4 пацієнтів з ЮДМ і 2-х дітей з недиференційованим системним захворюванням сполучної тканини (СЗСТ) під час використання пульс-терапії або високих початкових лікувальних доз ГКС відбулися компресійні переломи хребців.

Ще одним небезпечним, але, на щастя, рідкісним ускладненням є розвиток асептичного некрозу голівок трубчастихкісток, який ми спостерігали у 2-х хворих на ЮІА, які тривалий час отримували преднізолон. Виникнення під час лікування ГКС артралгій, особливо в плечовому, кульшовому і колінному суглобах, повинно насторожувати лікаря щодо розвитку цього ускладнення.

Запобігти розвитку ускладнень від системного застосування ГКС дозволяє проведення адекватного клініколабораторного моніторингу зі своєчасною корекцією терапії.

Рис. 3. Прояви синдрому екзогенного гіперкортицизму: типове місяцеподібне лице, перерозподіл жирової тканини, гірсутизм, стрії (спостереження проф. Ошлянської О. А.)

Вираженість небажаних ефектів у разі застосування різних ГКС може відрізнятися (табл.7).

Отже, найкращими серед синтетичних ГКС за стійкістю і виразністю лікувального ефекту і сприйманням є преднізолон і метилпреднізолон. Перевагою триамцинолону (полькортолону), на перший погляд, є менша затримка в організмі пацієнта натрію і води, тому він іноді викликає навіть схуднення хворих, але поряд з цим і слабкість, м’язову атрофію, частіше спостерігаються гастродуоденальні ерозії та виразки і вазомоторний синдром з відчуттям припливу крові до голови. Тому для тривалого застосування в педіатричній практиці цей препарат непридатний. Дексаметазон (дексазон) може призводити до значної затримки рідини в організмі з розвитком недостатності кровообігу. Кортизон у даний час практично не застосовується у зв’язку з меншою ефективністю і гіршим сприйманням.

Переваги метилпреднізолону: менша кількість побічних ефектів за збереження протизапального ефекту. Особливі переваги має препарат метипреднізолону ≪Медрол≫: наявність різних форм випуску препарату, єдиний препарат, який застосовується для пульс-терапії у дітей в Україні, наявність різних дозувань у таблетованих препаратах, що підвищує комплаєнсність пацієнтів.

У ДУ ≪ІПАГ ім. акад. О.М. Лук’янової НАМНУ≫ проведене дослідження щодо визначення частоти та особливостей уражень травного каналу у дітей, які отримували ГКС-терапію з приводу РЗ.

За даними Л. І. Омельченко Л.І. та І. В. Дудки (2009), серед 206 проаналізованих випадків використання ГКС у хворих на РЗ, з яких 54 – отримували ще НПЗП, а 187 – БХМТ, в 11,16 % дітей була наявна попередня шлунково-кишкова патологія. Упродовж проведення курсу ГКС нові скарги з боку травного каналу з′явилися у 26,7 % дітей. При проведенні фіброгастродудоденоскопії у 82,4 % виявлено ознаки прояви катаральної гастропатії, лише у 2,9 % випадків відзначено ерозивне ураження слизових оболонок шлунка, у 3,8 % – поширене ураження, причому всі діти з ерозивним і поширеним ураженням отримували водночас ГКС+НПЗП+БХМТ.

Помилки застосування ГКС:

 • використання пульс-терапії без обґрунтованих показань (у разі ЮІА – 36,3 %);
 • невмотивоване подовження тривалості курсів (1,4 %);
 • швидке зниження дози або спроба відміни (3,9 %) – призначення ГКС у середньотерапевтичних і високих дозах протягом 2-4 місяців; підтримувальна доза менше 6 місяців; не враховувалася вихідна добова доза під час вибору схеми зниження);
 • використання монотерапії (5,9 %);
 • підвищення дози без спроби корекції режиму прийому (1,2 %);
 • неадекватний моніторинг (14,17 %).

Моніторинг у хворих, які отримують ГКС-терапію, повинен включати:

 • контроль маси тіла, корекцію дієти;
 • контроль АТ;
 • контроль рівня глюкози в крові;
 • контроль електролітного складу плазми, корекція за необхідності;
 • контроль функціонального стану травного каналу, профілактика і лікування уражень;
 • контроль проявів та профілактика остеопорозу;
 • профілактика інфекційних ускладнень.

Раціоналізація системної глюкокортикоїдної терапії РЗ у дітей передбачає:

 • початок за суворими показаннями;
 • стартова доза повинна залежати від активності хвороби;
 • раціональний та індивідуалізований розподіл добової дози;
 • ширше використання альтернуючих схем;
 • урахування наявності коморбідної патології та імунного статусу (гастропротекція, лікування остеопорозу тощо);
 • мінімально ефективна доза і мінімально можлива тривалість курсу.

Незважаючи на відстуність доказової бази ефективності ГКС у разі РЗ згідно сучасних вимог, їхня безумовна клінічна ефективність підтверджена півстоліттям успішного використання.

Їх призначення подарувало життя багатьом людям, які хворіють на тяжкі автоімунні захворювання. Відкриття надзвичайно високої їх ефективності при РА в свій час стало проривом в лікуванні цієї хвороби і послужило підставою для присудження в 1950 році Нобелівської премії з медицини американським вченим Хенчу, Кендалу і Рейхстену.

Проте, незважаючи на багаторічний досвід застосування ГКС-терапії при РЗ у дітей, вибір препарату й індивідуальної для кожного хворого схеми лікування представляє певні труднощі. Тому остаточне рішення про її доцільність і режим проведення, особливо, у вигляді пульс-терапії, з метою отримати максимальний терапевтичний ефект і запобігти розвитку ускладнень, має прийматися фахівцями клінік ревматологічного профілю, що мають відповідну кваліфікацію, що грунтується на достатньому клінічному досвіді у застосуванні засобів цієї групи.

Вкрай необхідно виключити використання в педіатричній практиці при відсутності показань (з жарознижувальною метою), конкретизувати показання для початку ГКС-терапії і доцільність проводити пульс-терапії, схем моніторування і методи профілактики небажаних подій у Національних протоколах лікування РЗ, впровадження карт отримання ГКС.

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂
0
Posted by adau in журнал, 0 comments
МОЛЕКУЛЯРНА ДІАГНОСТИКА АЛЕРГІЇ ОЧИМА ЛІКАРЯ ПЕРШОГО КОНТАКТУ : КОЛИ І ЯК ЇЇ ВИКОРИСТОВУВАТИ?

МОЛЕКУЛЯРНА ДІАГНОСТИКА АЛЕРГІЇ ОЧИМА ЛІКАРЯ ПЕРШОГО КОНТАКТУ : КОЛИ І ЯК ЇЇ ВИКОРИСТОВУВАТИ?

Беш Л.В., Мацюра О.І., Слюзар З.Л.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Протягом останніх років пошире ність алергічних захворювань набуває пандемічних масштабів. Сьогодні збу лися пророчі слова нашого відомого співвітчизника академіка О.О. Бого мольця, який багато років тому сказав, що «прийде час і алергія буде на устах і в думках кожного клініциста». Прак тично щороку росте частота даної па тології, водночас спостерігається пізня діагностика алергічних захворювань навіть у сім’ях, де прослідковується обтяжена атопією спадковість. Така складна ситуація диктує потребу пошу ку нових, точних методів специфічної діагностики алергії.

У даній публікації хочемо зупинити ся на сучасних можливостях специфіч ної діагностики алергії in vitro. Відкрит тя в кінці 1960х р.р. IgE дало початок новому підходу в діагностиці алергії: практично була відкрита ера можли востей визначити рівень специфічних IgE до конкретних алергенів [2]. Про тягом багатьох років обсяг знань щодо методик визначення специфічних IgE постійно збільшувався, вдосконалюва лася якість тестування. Ще зовсім не давно для проведення такої діагности ки застосовували виключно екстракти алергенів. Але сьогодні доведено, що цільний алерген складається з компо нентів (білкових молекул), частина з яких може бути замаскована (ніби не видна в нативному алергені). Алерген містить багато епітопів і чим більше їх, тим більше сценаріїв алергії він може реалізувати [2,3 ]. Така ситуація дик тувала потребу подальшого вдоско налення алергодіагностики. На наших очах твориться просто революція в алергології, яку започаткував професор Віденського університету А.Валента, запропонувавши молекулярну (компо нентну) діагностику алергії. На сьогодні ВООЗ саме цей метод визнає найбільш інформативним щодо ідентифікації біл ків, винних у розвитку алергічних реак цій [6]. Водночас навіть сьогодні серед лікарів є скептики, які неоднозначно відповідають на питання: Молекуляр на діагностика алергії – мода чи потреба? Знання щодо цього методу діагнос тики протягом останніх років постійно вдосконалюються і нині в час, щоб їх узагальнити. У даній публікації ми не прагнемо провести широкомасштаб ний аналіз усіх відомих молекул (ком понентів) алергенів, а хочемо показати конкретні практичні рішення щодо мож ливостей застосувати цей метод і його роль у підвищенні ефективності ліку вання пацієнтів з симптомами алергії. Іншими словами, хочемо подивитися на молекулярну діагностика алергії очима лікаря першого контакту.  Коли і як її використовувати? Як інтерпрету вати дані? Молекулярна алергодіагнос тика, без сумніву – ефективний метод, лише в досвідчених руках лікаря, який має відповідні знання.

Сьогодні алгоритм діагностики алергічних захворювань згідно реко мендації міжнародних настанов пови нен виглядати таким чином:

Перший етап: збір анамнезу, об’єк тивне обстеження, у разі харчової алергії харчовий щоденник та елімінаційно провокаційний тест. Другий етап: Ви значення in vitro рівня специфічних IgE в реакціях з екстрактами алергенів IgE і/або шкірні приктести. Третій етап: молекулярна (компонентна) діагности ка алергії [1].

Сьогодні найбільш чутливим і ви сокоточним методом визначення спе цифічних IgE в крові пацієнта визнана технологія ImmunoCAP (виробництво компанії Phadia AB, Thermo Fisher Scientific, Швеція). Нині у світі 80% ви явлення специфічних імуноглобулінів IgE виконується власне даним методом [6]. ВООЗ визнає діагностику з вико ристанням ImmunoCAP «золотим стан дартом», оскільки ця методика довела свою точність і стабільність результатів у незалежних дослідженнях [8]. У на становчому документі Всесвітньої Ор ганізації Алергологів вказано: «Техно логія ImmunoCAP з понад 6000 науко вих статей, які демонструють її клініч ну    цінність, сьогодні сприймається як «еталонний стандарт» для тестування IgEантитіл in vitro» [3. 5]. На переваги методу ImmunoCAP вказує Глобальний Атлас Алергії, опублікований Європей ською академією алергології і клінічної імунології: «Сьогодні системою, яка найчастіше застосовується для ви значення    алергенспецифічного    IgE, є система ImmunoCAP (Thermo Fisher Scientific, Упсала), яка вважається «зо лотим стандартом» для діагностики алергічних станів in vitro» [9]. Дана методологія дозволяє визначати рівень специфічних IgE і до екстрактів алерге нів, і до окремих компонентів (білкових молекул) алергенів.

Коли в умовах практичної медици ни потрібна молекулярна діагностика алергії? Хто повинен вирішувати пи тання щодо потреби проведити таку діагностику? Відповідь однозначна: лише лікар, який має відповідні знання в цій галузі. Адже існують різні мето ди   компонентної   діагностики   алергії, і вибір методу залежить від анамнезу хвороби пацієнта, особливостей її клі нічних симптомів. Зокрема, анафілак сія в анамнезі, прогнозована полісен сибілізація і неможливість визначити причину алергії іншими методами є по казанням до проведення комплексного (мультиплексного) обстеження (методи ISAC, ALEX). Тоді як потреба до обсте ження (конкретизації) причин алергії в певній групі алергенів є показанням до застосування фрагментарного дослі дження з використанням різних пане лей алергенів.

Треба визнати, що молекулярна діа гностика алергії дуже часто необхідна у разі потреби прогнозування важкої сис темної алергічної реакції – анафілаксії. Анафілаксія – це тяжка форма, потен ційно загрозлива для життя, генералі зованої або системної реакції гіперчут ливості, яка характеризується швидким початком з небезпечними для життя по рушеннями дихання та кровообігу і, як правило, пов’язана з проявами на шкірі та слизових оболонках [11].

Анафілаксія розвивається у 0,5 – 2,0 % людей. Основними тригерами в розвитку анафілаксії у дітей є харчові продукти (40 – 45 %), медикаменти (30– 35 %), жалючі комахи та латекс (10 – 12 %), інше (10 – 15%) [1, 10].

Найчастіше першим дзвіночком алергічної патології є харчова алергія, яка як правило, стартує у немовлят і дітей раннього віку. Серед основних продуктів, які можуть спричинити ана філаксію у дітей, є молоко, яйця, соя, пшениця, арахіс, горіхи та морепродук ти [12]. Найпоширенішою причиною летальних наслідків серед харчових алергенів у загальній популяції є вжи вання арахісу [4].

Молекулярна діагностика алергії дозволяє прогнозувати ризик харчо вої анафілаксії на підставі визначення групової приналежності білка.  Сьогод ні треба знати, що визначальними в даному плані є: запасні білки (storage protein), білкипереносники    ліпідів (lipid transfer protein), тропоміозини (tropomyosin proteins), парвальбуміни (parvalbumin) [1].

Запасні білки (storage protein): ста більні у разі термічної обробки, асоційо вані з тяжкими і системними реакціями: алергени горіхів і насіння. Ara h 1, Ara h 2, Ara h 3 – арахіс; Сor a 9, Cor a 14 – лісо вий горіх; Jug r 1, Jug r 2 – волоський горіх; Gly m5, Gly m 6 – соя; Tri a 19 – пшениця.

Запасні білки поділяються на аль буміни (2Sальбуміни або конглютини) і глобуліни (7Sглобуліни – віциліни та 11Sглобуліни – гліциніни і легуміни).

Запасні білки в основному пред ставлені 2Sальбумінами, які, в свою чергу, належать до суперродини про ламінів, до якої також входять неспе цифічні білкипереносники ліпідів, інгі бітори альфаамілази / трипсину, білки запасу зернових – проламіни. Вони є мажорними харчовими алергенами в насінні багатьох рослин (однодольних і дводольних), які є важливим живиль ним середовищем під час проростання і росту.

2Sальбуміни відрізняються великою кількістю сірковмісних амінокислот. Вони викликають сенсибілізацію безпо середньо через травний канал, однак висока стабільність їх внутрішньої біл кової структури дозволяє припустити, що ці білки здатні долати бар’єр слизо вої оболонки кишок, викликаючи сен сибілізацію і формування алергічної відповіді. Всі 2Sальбуміни мають схожі фізикохімічні властивості, високу стій кість до теплової денатурації (смажен ня, випікання, варіння), гідролізу шлун ковими протеазами (пепсин, трипсин), тому демонструють високу алергенну властивість. Проте слід пам’ятати, що не всі 2Sальбуміни є мажорними алер генами. Скелет цистеїнових залишків 2Sальбумінів   є   висококонсервативним, існує низька гомологія амінокис лотних послідовностей всередині та ззовні видів рослин. В цілому ступінь гомології амінокислотних послідовнос тей 2Sальбумінів коливається від 14 до 40%. Хоча 2Sальбуміни мають ви соку структурну гомологію, перехресна реактивність не є частою у цій родині білків [10].

2Sальбуміни  були  ідентифіковані у  таких  продуктах:  східній  гірчиці  (Bra j 1); рапсі (Bra n 1); чорній гірчиці (Bra ni 2S альбумін); ріпі (Bra r 1); нуті (Cic a 2S альбумін); гречці (Fag e 10, Fag e 16); сої (Gly m 2S альбумін); насінні со няшника (Hel a 2S альбумін); чорному грецькому горосі (Jug n 1); кеш’ю (Ana o 3); мигдалі (Pru du 2S альбумін); рицині (Ric c 1, Ric c 3); насінні кунжуту (Ses i 1, Ses i 2); жовтій гірчиці (Sin a 1); горі сі пекан (Car i 1); бразилійському горісі (Ber e 1); арахісі (Ara h 2, Ara h 6, Ara h 7); лісовому горісі (Cor a 14); фісташках (Pis v 1) [ 12 ].

Білкипереносники ліпідів (lipid transfer protein): стабільні у разі тер мічної обробки, асоційовані з тяжкими і системними реакціями: алергени фрук тів, овочів, горіхів, пилку. Pru P 3 – пер сик; Mal d 3 – яблуко; Cor a 8 – лісовий горіх; Jug r 3 – волоський горіх; Ara h 9 – арахіс; Tri a 14 – пшениця; Gly m 1 – соя [ 12].

Тропоміозини (tropomyosin prote ins): стабільні у разі термічної обробки, асоційовані з тяжкими і системними реакціями. Існує висока спорідненість і ризик перехресної реакції всередині родини: алергени морських продуктів, кліщів, тарганів, нематод – Pen a 1 – коричневі креветки, Pen m 1 – тигрові креветки [11].

Парвальбуміни (parvalbumin): стабільні у разі термічної обробки, асо ційовані з тяжкими і системними реак ціями. Високий ризик перехресних ре акцій: алергени риб і амфібій. Gad c 1– тріска, Cyp c 1 – короп [12].

Харчова анафілаксія в ранньому віці може перебігати з розвитком не специфічних симптомів, серед яких є постійний плач дитини, сонливість, сльозотеча, болі в горлі, тривога, оні міння кінцівок, порушення ковтання та вимови [1]. У дітей важко з’ясувати тригери, менш інформативними є збір анамнезу та суб’єктивна оцінка скарг, часто симптоми є транзиторними або виражені неяскраво. У літературі опи сані труднощі ідентифікації анафілаксії у дітей раннього віку через пошире ність в даній віковій категорії вірусних екзантем, респіраторних симптомів при вірусних інфекціях, болів в животі (гастроезофагальний рефлюкс, закреп тощо), а також розвиток тахікардії через плач чи дискомфорт [3].

Існує практична класифікація важ кості анафілактичної реакції, згідно якої виділяють три ступені її розвитку: легкий, середній, важкий. При цьому можуть уражатися різні органимішені: шкіра, травний канал, серцевосудинна та нервова системи [5].

Шкірні симптоми наявні переважно в усіх дітей раннього віку у разі розви тку анафілаксії. При цьому можуть спо стерігатися різні прояви: висипання, свербіж, гіперемія, набряк. Слід зазна чити, що в даній віковій групі свербіж наявний частіше на долонях, стопах, голові, проте може бути і генералізо ваний.   Шлунковокишкові   симптоми від легкого свербежу чи відчуття по колювання в роті, нудоти до спастичних болів у животі, повторного блювання, діареї. Респіраторні симптоми – за кладеність носа, ринорея, охриплість, бронхоспазм, ціаноз, зупинка дихання. Серцевосудинні зміни – тахікардія, брадикардія, гіпотензія, колапс, пору шення ритму, зупинка серця. Невро логічні симптоми – зміна активності, в’ялість, маячіння, боязнь смерті, сплу тана  свідомість, втрата   притомності [8].

Найчастіше ранніми гострими озна ками анафілаксії є слизові виділення з носа, свербіж очей, губ, вух, набряк лиця. Важкі реакції асоціюються з роз витком бронхоспазму і ларингоспазму. Можливий розвиток абдомінальних симптомів (гострий біль у животі, блю вання, діарея) і гіпотензії [10].

Симптоми та ознаки анафілаксії за звичай розвиваються від кількох хвилин до двох годин після контакту з алерге ном. Якщо говорити про харчову алер гію, то симптоми у разі IgEзалежної алергії розвиваються переважно через 15–30 хв після спожитого продукту.

Впродовж останніх років суттєво розширились можливості прогнозуван ня розвитку харчової анафілаксії на підставі застосування молекулярних методів діагностики.  Представляємо два клінічні випадки розвитку анафі лаксії у пацієнтів раннього віку, які спостерігаються в умовах Львівського міського дитячого алергологічного цен тру, що функціонує на базі НКП “Кому нальна міська дитяча клінічна лікарня м. Львова”.

КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК №1.

Пацієнт Марко, 2 роки 11 місяців.

Народився від 1 вагітності, 1 поло гів. Перебіг вагітності та неонатальний період пройшли без жодних особливос тей. Сімейний анамнез обтяжений: у батьки бронхіальна астма й алергічний риніт. У 2 місячному віці виникли пер ші висипання на шкірі. На цей момент мама годувала виключно грудним мо локом. Лікарем була скорегована ді єта матерігодувальниці (виключення молочних продуктів та телятини), всі симптоми регресували. В 5місячному віці у зв’язку зі зменшенням кількості грудного молока батьки самостійно вве ли кисломолочну суміш. Упродовж двох стан дитини поступово погіршувався: виникли неспокій, плач, з’явився генералізований висип на тілі. З даними скаргами звернулися до лікаряалерголога. Призначено суміш на основі повного гідролізу білка, яку дитина приймала впродовж наступних семи місяців. Поступово згідно віку вводилися безмолочні прикорми (овочі, фрукти, крупи, м’ясо).

В однорічному віці провели визначення специфічних IgE в крові (RBiopharm AG, Німеччина) й отримали такі результати: молоко 2,51 МО/мл (2 клас), αлактоальбумін – 0,60 МО/мл (1 клас), βлактоглобулін – 3,15 МО/мл (2 клас), казеїн – 1,7 МО/мл (2 клас), бичачий сироватковий альбумін – 0,49 МО/мл (1 клас), лісовий горіх – 2,91 МО/мл (2 клас).

Після проведеного тестування дитині запланували оральну провокаційну пробу з молоком і призначили повну елімінацію горіхів. За 4 тижні до проведення проби проводилася діагностична елімінація продукту (молока і його похідних).

Пацієнту виключили ліки, які можуть вплинути на реакцію – антигістамінні (на 10 днів), глюкокортикостероїди (на 3 тижні).

Оральну провокаційну пробу з без лактозним молоком провели за методикою Регіонального Центру Венето Діагностики та Лікування Харчової Алергії Університетської Лікарні м. Падуя, Італія (керівниця – професорка Антонелла Мураро).

У клініці дитина спожила 66 мл безлактозного молока (100 мл молока – 3,3 г протеїну) і сумарно отримала 2,178 г протеїну. В процесі проби виникли генералізовані висипання на тілі, свербіж. Дитині введено довенно антигістамінний препарат І покоління та глюкокортикостероїд.

Таким чином, у дитини підтвердже на алергія до білків коров’ячого молока. Рекомендовано: щоденно вживати молоко в об’ємі 20 мл (0,66 г протеїну) з метою формувати толерантність до даного продукту. За відсутності симптомів загострення заплановане поступове збільшення об’єму продукту під контролем лікаря.

У 2 річному віці дитини була проведена комплексна молекулярна діагностика із застосуванням обстеження ALEX. Загальний IgE – 8 KU/L. МОЛОКО: коров’яче молоко Bosd_milk (E) – 1,54 KUA/L (2 клас), Bos d 5 (M) – 0,45 KUA/L (1 клас), Bos d 8 (M) – 0,30 KUA/L (1 клас); коза Сap h_milk (E) – 1,14 KUA/L (2 клас); вівця Ovi a_milk (E) – 0,69 KUA/L (1 клас). ГОРІХИ. Горіх лісовий Cor_a hazel (E) – 4,30 KUA/L (2 клас), горіх лісовий Cor a 11 (M) – 0,34 KUA/L (1 клас), горіх лісовий Cor a 14 (M) – 6,80 KUA/L (3 клас). Горіх волоський Jug r_nut (E) – 3,41 KUA/L (2 клас), горіх волоський Jug r 1 (M) – 3,76 KUA/L (2 клас), горіх волоський Jug r 2 (M) – 1,81 KUA/L (2 клас). Пекан Car i (E) – 5,16 KUA/L (3 клас). ІНШЕ: Гірчиця Sin (E) – 0,51 KUA/L (1 клас). Впродовж 14 місяців індукції оральної толерантності вдалося досягнути ліберальної молочної дієти. Дитині призначена строга елімінація горіхів, гірчиці та їх похідних.

У віці 2 роки 9 місяців під час перебування в ресторані дитину пригостили шматком торта з горіхами. Мати в цей час вийшла на вулицю погуляти з меншою дитиною, а батько відволікся розмовами з друзями. Приблизно через 3 хвилини дитина стала різко неспокійна, безперервно плакала і спостерігалося порушення мови. Про даний епізод повідомили маму, тому вона пильно спостерігала за симптомами і приготувала аптечку невідкладної терапії. Через 5 хвилин виникли генералізовані висипання на тілі, через 7 хвилин – різкі болі в горлі та животі, через 10 хвилин – бронхіальна обструкція. Мати ввела одну дозу епінефрину (EpiPen Junior 0,15 мг) та зробила одну інгаляцію сальбутамолу 100 мкг. Шлунковокишкові та респіраторні симптоми повністю зникли через 10 хвилин, висипання регресували до 40 хвилин, проте ще впродовж трьох годин спостерігалися блідість шкіри покривів та скарги дитини на болі голови (пов’язано з уведенням епінефрину). Вимірювання артеріального тиску дитині не проводили.

Хлопчик свідомості не втрачав. Батьками було порушено основне правило – повна елімінація горіхів з раціону та контроль за випадковим потраплянням їх в організм дитини. На щастя, мати пройшла навчання для батьків у Львівському міському дитячому алергологічному центрі щодо алгоритму дій надання допомоги дитині до приїзду бригади швидкої допомоги і була забезпечена засобами невідкладної допомоги.

У хлопчика симптоми анафілаксії розвинулися системно (шкірні, шлунково-кишкові, респіраторні, неврологічні) і швидко (перші скарги через 3 хвилини з моменту споживання винного продукту).

Нами проведений аналіз причини анафілаксії у пацієнта. У хлопчика були виявлені антитіла до запасних білків (storage proteins) – Cor a 14, Jug r 1, алергія до яких часто зберігається впродовж всього життя. Ця група здатна викликати важкі системні реакції, анафілаксію. Сенсибілізація переважно відбувається в ранньому дитячому віці, навіть без прийому в їжу.

Молекула Cor a 14 (Corylus avellana, ліщина звичайна) належить до родини Betulaceae (березові), біологічна функція – 2S-альбумін, молекулярна маса – 13 – 14 кДа. Алерген належить до групи запасних білків, які містяться в лісовому горісі у великій кількості. Наявний у насінні бавовни, соняшника, гірчиці, кунжуту, а також інших видів горіхів – бразилійського, грецького, арахісу, кеш’ю. Не має зв’язку з пилком рослин. Молекула Jug r 1 (Juglans regia, горіх грецький) належить до родини Juglandaceae (горіхові), біологічна функція – 2S-альбумін, молекулярна маса – 14 – 16 кДа.

Клінічне значення: пов’язаний з важкою реакцією. Нами були проаналізовані молекули анафілаксії. На рисунку 1 показано ризик розвитку анафілаксії, зокрема наявність у пацієнта молекул з групи запасних білків, а сааме: горіх лісовий Cor a 14 та горіх волоський Jug r 1.

Таким чином, на підставі аналізу даних анамнезу та лабораторних показників батькам були надані рекомендації:

 1. Повна елімінація горіхів, сезаму з раціону і помешкання, де проживає дитина. Бути обережними у закладах масового харчування, оскільки там можуть потрапляти до страви сліди заборонених для дитини продуктів (під час приготування випічки, соусів, салатів або сервірування страв).
 2. Забезпечити наявність автоін’єктора з епінефрином. Батьки повторно пройшли навчання щодо розпізнавання симптомів анафілаксії в дитини, правил і способу введення ліків невідкладної терапії.

КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК №2.

Пацієнтка Соломія, 2 роки 6 місяців. Народилася від 3 вагітності, 2 пологів. Перебіг вагітності та неонатальний період пройшли без жодних особливостей. Сімейний анамнез обтяжений: у батька поліноз. Упродовж першого року життя була виражена сухість шкіри, періодично користувалися емолієнтами.

У віці 1 рік 9 місяців був гострий обструктивний бронхіт, лікувалася амбулаторно під контролем сімейного лікаря. До алерголога не зверталися, гіпоалергенної дієти ніколи не застосовували.

У 2 роки 3 місяці дитина перебувала з батьками на дачі. На столі була сушена риба – короп і тріска. Дівчинка тримала в руках рибу і бавилася нею. І раптом батьки почали спостерігати появу плямистих зливних висипань на тілі, почули часте дихання зі свистом на відстані, побачили страх в очах дитини.

Часовий інтервал розвитку симптомів чітко з’ясувати не вдалося, приблизно 20 – 40 хвилин з моменту контакту з алергеном. Вони терміново поїхали в медичну установу, де дом’язово ввели дексаметазон і супрастин. Прояви гострої алергічної реакції спостерігалися вперше в житті.

У дівчинки був розвиток анафілаксії, симптоми розвинулися системно (шкірні та респіраторні) і швидко (20 – 40 хвилин).

Дитина була проконсультована лікарем-алергологом і пройшла комплексне обстеження ALEX. Загальний IgE – 2 928 KU/L. РИБА. Атлантична тріска Gad m (E) – 45,66 KUA/L (4 клас), Gad m 1 (M) – 46,67 KUA/L (4 клас), Gad m 2 + 3 (M) – 3,36 KUA/L (2 клас). Короп Cyp c 1 (М) – 42,61 KUA/L (4 клас). Оселедець атлантичний Сlu h (E) – 5,79 KUA/L (3 клас), оселедець атлантичний Сlu h 1 (М) – 49,05 KUA/L (4 клас). Лосось Sals (E) – 2,42 KUA/L (2 клас), Sal s 1 (M) – 45,58 KUA/L (4 клас). Атлантична скумбрія Sco s (E) – 0,53 KUA/L (1 клас), Sco s 1 (M) – 48,82 KUA/L (4 клас). Тунець Thu a (E) – ≤ 0,10 KUA/L (0 клас), Thu a 1 (M) – 43,12 KUA/L (4 клас). Риба-меч (Хір g 1) – 43,83 KUA/L (4 клас).

Результати тестування були дуже несподіваними для батьків. Вони немогли погодитися з тим, що в їхньої дитини розвинулася важка реакція на рибу, бо ніхто з членів сім’ї не любить рибу і її практично ніколи вдома не бувало. Такому факту є наукове пояснення, відповідь на яке дає аналіз причин анафілаксії.

Аналіз причини анафілаксії у пацієнтки дозволив виявити антитіла до парвальбумінів – Cyp c 1 – короп, Gad m 1 – тріска, Сlu h 1 –оселедець атлантичний, Sal s 1 – лосось, Sco s 1 – атлантична скумбрія, Хір g 1 – рибамеч. Ця група здатна викликати важкі системні реакції, анафілаксію. Сенсибілізація може відбуватися в ранньому дитячому віці навіть без прийому в їжу.

Молекула Gad c 1 (Gadus morhua, атлантична тріска) належить до родини Gadidae (тріскові), біологічна функція – парвальбумін, молекулярна маса 12,3 кДа. Належить до родини парвальбумінів – невеликих кальцій-зв’язуючих буферних білків, які містяться в м’язах хребетних і беруть участь у розслабленні м’язів. Є не лише основним алергеном тріски, а маркером алергії на рибу. Його алергенна активність залежить від амінокислотних послідовностей, а не від конфігурації білка.

Сенсибілізація виникає незалежно від температурної обробки та дії ферментів травного каналу. Алергічні реакції можуть виникати у разі споживання риби, вдиханні випарів під час приготування чи дотику до шкіри. Існує велика перехресна реактивність між різними видами риб.

Підсумовуючи дані анамнезу йотриманих лаборторних даних, батькам були надані такі рекомендації:

 1. Повна елімінація риби та морепродуктів з раціону і помешкання де проживає дитина. Бути обережними у закладах масового харчування, оскільки там можуть потрапляти до страви сліди білка риби (у процесі готування, смаження, сервірування). Уникати суші барів.
 2. Забезпечити наявність автоін’єктора з епінефрином. Батьки пройшли навчання щодо розпізнавання симптомів анафілаксії в дитини, правил і способу введення ліків невідкладної терапії.
 3. Не відвідувати дельфінарії, зоопарки, оскільки там використовують рибу для харчування тварин. Не брати дитину на риболовлю та уникати відвідування рибних господарств.
 4. Динамічне спостереження сімейним лікарем за місцем проживання. Плановий візит до алерголога через 6 місяців.

Висновки

Визначаючи напрямок і глибину діагностичного пошуку із застосування специфічної алергодіагностики in vitro, ми мусимо думати, думати і ще раз думати над кожним пацієнтом. Підгрунтям для правильного рішення є знання сучасних, у тому числі молекулярних, методів алергодіагностики, а також логічне мислення і власний клінічний досвід. Не існує єдиного рецепту на всі випадки. Не можна говорити : Цей метод використовуємо завжди! або Цей метод не використовуємо ніколи! Ключ до успішного діагностичного пошуку індивідуальний підхід. Медицина – не математика.
Можливо, завтра, а, може, післязавтра з’являться нові діагностичні можливості, адже „Qui quaerit, invenit – хто шукає, знаходить”. У цьому контексті дуже злободенно звучать слова Роберта Годдарі «Важко визначити межу неможливого : те, що вчора було тільки мрією, нині набуває рис надії і стає реальністю завтра».

Список літературних джерел у редакції

PDF версія.

0
Posted by adau in журнал, Новини, 0 comments

Вступне слово Керівника проєкту “Алергія у дитини” Лесі Беш до нового номеру журналу

Дорогі колеги! Ми звикли, що один день у році, День медичного працівника, вся країна з вдячністю говорить про медиків. Лише один день! Але цей рік змінив все…
Життя завжди ставить перед медиками нові виклики. Але сьогодні, в час пандемії, яка захопила світ, нам було важко як ніколи. Невідома хвороба, величезний, не знаний сучасному поколінню медиків потік важких хворих. Все це лягло майже непідйомною ношею на плечі медицини.
А ще, пандемія залякала і відізолювала людей. Карантин став великим випробуванням для кожного. Фізичні обмеження і пов’язані з ними моральні травми вибивали зі звичного ритму життя, створювали дискомфорт і змушували підлаштовуватись під обставини, які від людини не залежали. Не всім вдавалося вистояти самотужки і тут також не дозволили людям опустити руки медики. Вони повинні були вести себе спокійно, виважено, дуже професійно, правильно поступати, хоча так, направду, змінилося все…
І цього року про медиків з вдячністю говорили щодня. Саме завдяки Вам, колеги, всім медичним працівникам, відчуття свободи і щастя повернулося до людей. Вони знову відчули, яке прекрасне життя. Життя!
Це – спів птахів вранці, сонячний промінь, який повзе по стіні над ліжком, листя дерева, яке привітно махає нам у вікно, глибинно-синє небо, шум міста, яке прокидається – сигнали машин, цокання підборів… Господи, яке чудове життя!
І сьогодні хочеться ще раз скласти велику подяку медикам!!! Наші медики – це люди-творці, люди-діячі, люди-воїни. Ті, хто вкладає в боротьбу з хворобами не лише свою енергію, знання, любов і душу, але й власне здоров’я і навіть життя.
Розумію, як складно тримати баланс у житті медика : бути професіоналом у своїй справі і водночас реалізуватися в статусі доброго сім’янина та викроїти час для постійного вдосконалення. Бажаю вам усім, колеги ідеального балансу.
І ще велика подяка всім нашим пацієнтам за стійкість у цей непростий для всіх рік, за віру в нас і довіру. Хіба можна передати словами відчуття, коли ти бачиш вдячний погляд важкого хворого, якому ти допоміг?
Міцного здоров’я вам, колеги, успіхів у нашій дуже непростій, але вдячній справі! Гарного настрою, позитиву! Бережіть себе!

0
Posted by adau in журнал, 0 comments